Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin i Polityka prywatności

Serwis internetowy kingaadamska.com jest własnością Kingi Adamskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą EMPIRIA Kinga Adamska z siedzibą w Przychowa 28, 59-330 Ścinawa (adres do korespondencji ul. Trawowa 71/7, 54-614 Wrocław), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6922302037, REGON 021712253, zwanej dalej Sprzedawcą.

§1 Definicje

Na potrzeby regulaminu, przyjmuje się następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 §1 kc; wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”,
 1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu,
 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem kingaadamska.com, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie oraz dokonuje zakupu Produktów i ich użycia,
 1. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, składająca Zamówienie w Sklepie,
 1. Sprzedający – Kinga Adamska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą EMPIRIA Kinga Adamska z siedzibą w Przychowa 28,59-330 Ścinawa, posługująca się numerem NIP 6922302037.
 1. Poczta elektroniczna Sklepu – adres elektroniczny email, za pomocą którego Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą. Adres ten to: kontakt@kingaadamska.com,
 1. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie,
 1. Koszyk – przestrzeń internetowa Klienta, w której Klient przygotowuje Produkty do Zamówienia w Sklepie oraz wprowadza swoje dane kontaktowe,
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów,
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
 1. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku płatności online) do momentu wysyłki Produktu do Klienta,

We wszelkich sprawach, związanych ze sprzedażą, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście, listownie pod adresem do korespondencji lub za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Sklepu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są własnością Sprzedawcy.
 4. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. Płatności są możliwe za pomocą serwisu Przelewy24.pl.
 7. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej.
 8. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób uciążliwy dla Sprzedającego i innych Klientów.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania właściwości licencyjnych przesyłanych do niego Produktów.

§3 Składanie i realizacja Zamówień oraz procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • Składanie Zamówień
 1. Zamówienia można dokonać na stronie internetowej Sklepu www.kingaadamska.com.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany jest przez dodanie ich do Koszyka.
 4. W celu sfinalizowania Zamówienia, Klient podaje następujące dane do jego realizacji: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, dane do faktury, określenie sposobu płatności, oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem.
 5. Proces składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.
 6. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w Koszyku oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.
 7. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie wraz z istotnymi postanowieniami Umowy sprzedaży (np. Instrukcjami, Umowami licencyjnymi).
 9. Przycisk “Zamawiam” przekieruje Klienta do strony obsługującej procedurę płatności online (serwis Przelewy24.pl), na której Klient powinien opłacić należność za Zamówienie.
 10. Z chwilą zaksięgowania należności za Zamówienie w systemie informatycznym serwisu Przelewy24.pl, proces zakupu uznaje się za zrealizowany. Jeśli zakup dotyczył kursu online, dodatkowo skutkuje to założeniem Klientowi konta w Sklepie, a dostęp do kursu trwa przez okres, określony w ofercie.
 • Realizacja Zamówień
 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi max do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, przy czym Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby realizacja nastąpiła najszybciej jak to możliwe z jego strony.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dostawa Produktu, który jest elektroniczny, odbywa się pocztą elektroniczną po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności Przelewy24 lub na wskazany przez Klienta adres dostawy, jeżeli zakup dotyczy Produktu nieelektronicznego.

§4 Ceny Produktów i metody płatności

 1. Wszystkie ceny Produktów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek opisany w ofercie.
 2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 4. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

a) kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności Przelewy24.pl,

b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-237 Poznań.

§5 Wartość intelektualna

 1. Sprzedawca udziela Klientowi licencji do korzystania z licencjonowanych materiałów, do których Klient uzyskał dostęp poprzez zakup określonych Produktów.
 2. Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z materiałów licencjonowanych, które zostały wskazane w ofercie lub w sposób zrozumiały z niej wynikają.
 3. Jeśli klient lub użytkownik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę Sprzedawcy.
 4. Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do sublicencji jakimkolwiek innym podmiotom oraz prawa wykorzystywania licencjonowanych materiałów do celów zarobkowych przez Klienta lub użytkownika na rzecz podmiotów trzecich – chyba, że strony uzgodniły inaczej.
 5. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, licencja obejmuje sposób wykorzystania materiałów jedynie na indywidualne potrzeby Klienta.

§6 Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu, w ciągu 7 dni od otrzymania dostępu do zakupionego Produktu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

§7 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Sklepu.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

§8 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. W przypadku, gdy Klient zakupił Produkty dostarczane przez Sprzedawcę w wersji elektronicznej (ESD), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy jedynie przed otrzymaniem Produktu elektronicznego lub rozpoczęciem kursu online.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest przesłanie na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z informacjami umożliwiającymi identyfikację Zamówienia (przede wszystkim imię i nazwisko Klienta i adres e-mail).
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca przygotuje potwierdzenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§9 Rękojmia za wady produktów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów w ramach rękojmi.
 2. Sprzedawca odpowiada również za wady wg innych zasad określonych w Kodeksie Cywilnym z wyłączeniem zastrzeżeń w postanowieniach licencyjnych zaakceptowanych w procesie Zamówienia.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient podając swoje dane osobowe, przy składaniu Zamówienia lub zapisu do newsletter, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego Zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia.
 5. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.